PROCEDURA WYBORU PRZEWOŹNIKA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOWOZÓW I INNYCH PRZEJAZDÓW NIESAMODZIELNYCH UCZESTNIKÓW W RAMACH KLUBÓW SENIORA

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora
w Gminie Płużnica – Bis”, umowa nr UM_WR.433.1.062.2021, poszukuje przewoźnika, który realizował będzie usługi dowozów uczestników na zajęcia do Klubów Seniora i inne przejazdy niesamodzielnych seniorów na terenie Gminy Płużnica, w okresie od października 2021 r do 28.02.2023 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 72 uczestniczek/uczestników projektu   – niesamodzielnych seniorów z terenu Gminy Płużnica.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozów uczestników na zajęcia do 4 Klubów Seniora (Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Płużnica, Uciąż) i inne przejazdy niesamodzielnych seniorów na terenie Gminy Płużnica w okresie od X.2021 do II.2023.
 2. Dowozy do klubów odbywać się będą z miejsca zamieszkania uczestników projektu (teren Gminy Płużnica) do 4 Klubów Seniora (Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Płużnica, Uciąż)
 3. Inne przejazdy niesamodzielnych seniorów odbywać się będą na terenie Gminy Płużnica z miejsca zamieszkania uczestników projektu (teren Gminy Płużnica) do lekarzy, na rehabilitację, do Urzędu Gminy i do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej itp.
 4. Świadczenie usług przejazdu musi się odbywać się busami.
 5. Szacowana ilość kilometrów w projekcie = 18 700
 6. Terminy, miejsca i godziny przejazdów będą ustalane z Wykonawcą na 7 dni przed realizacją usług.
 7. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na usługi.
 8. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość kilometrów jest ilością orientacyjną, służącą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację usług w podanych ilości, gdyż może one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej.
 9. Pojazdy uczestniczące w realizacji usług muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób.
 10. Rozliczenie usług odbywać się będzie sukcesywnie. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę raz w miesiącu.
 11. Cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulega zmianie przez cały okres realizacji usług.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zapytanie – dowozy 1

Formularz oferty – załącznik nr 1

klauzula infomacyjna -załącznik nr 2

oświadczenie -załącznik nr 3