PROCEDURA WYBORU PRZEWOŹNIKA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOWOZÓW I INNYCH PRZEJAZDÓW NIESAMODZIELNYCH UCZESTNIKÓW W RAMACH KLUBÓW SENIORA

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora
w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.2019, poszukuje przewoźnika, który realizował będzie usługi dowozów uczestników na zajęcia do Klubów Seniora i inne przejazdy niesamodzielnych seniorów na terenie Gminy Płużnica, w okresie od października 2021 r do 31.03.2023 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 90 uczestniczek/uczestników projektu   – niesamodzielnych seniorów z terenu Gminy Płużnica.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozów uczestników na zajęcia do 6 Klubów Seniora (Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy) i inne przejazdy niesamodzielnych seniorów na terenie Gminy Płużnica w okresie od X.2021 do III.2023.
 2. Dowozy do klubów odbywać się będą z miejsca zamieszkania uczestników projektu (teren Gminy Płużnica) do 6 Klubów Seniora (Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy).
 3. Inne przejazdy niesamodzielnych seniorów odbywać się będą na terenie Gminy Płużnica z miejsca zamieszkania uczestników projektu (teren Gminy Płużnica) do lekarzy, na rehabilitację, do Urzędu Gminy, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej itp.
 4. Świadczenie usług przejazdu musi się odbywać busami.
 5. Szacowana ilość kilometrów w projekcie = 40 000
 6. Terminy, miejsca i godziny przejazdów będą ustalane z Wykonawcą na 7 dni przed realizacją usług.
 7. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na usługi.
 8. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość kilometrów jest ilością orientacyjną, służącą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację usług w podanych ilości, gdyż może one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej.
 9. Pojazdy uczestniczące w realizacji usług muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób.
 10. Rozliczenie usług odbywać się będzie sukcesywnie. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę raz w miesiącu.
 11. Cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulega zmianie przez cały okres realizacji usług.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zapytanie – dowozy

Formularz oferty – załącznik nr 1

klauzula informacyjna -załącznik nr 2

oświadczenie -załącznik nr 3