Wyjazd studyjny do KGW w powiecie nakielskim

W dniach 3-5.09.2021 r. odbył się wyjazd studyjny dla 30 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”” do Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu nakielskiego. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczących mi. historii powstawania Kół Gospodyń Wiejskich, ich funkcjonowania, możliwości pozyskiwania i przykładów wykorzystania środków unijnych oraz uczestniczyć w warsztatach.  Pierwszego dnia pojechaliśmy do Minikowa. W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Minikowo wysłuchaliśmy wykładu dotyczącego sprzedaży bezpośredniej oraz uczestniczyliśmy warsztacie rękodzielniczym z filcowania. Następnie pojechaliśmy do Ślesina, gdzie zwiedzaliśmy wytwórnie serów. W drugim dniu wyjazdu pojechaliśmy do Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie. Odbył się tam wykład na temat dziejów powstawania Kół Gospodyń w Polsce oraz wysłuchaliśmy historii Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie.  Panie przygotowały poczęstunek własnych wyrobów: serów, wędlin, ciast, pierogów, które były bardzo smaczne. Kolejnym etapem wyjazdu była wizyta w Kole Gospodyń Wiejskich w Górkach Zagajnych, gdzie został przeprowadzony warsztat z pieczenia chleba. Dowiedzieliśmy się, również jak funkcjonuje Koło Gospodyń i jak wykorzystuje środki Unijne. Ostatniego dnia w KGW w Olszewce wysłuchaliśmy wykładu o możliwościach pozyskiwania środków na działalność Kół Gospodyń i jak działa Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewce. W ramach warsztatu tworzyliśmy bukiety z krepiny. Następnie pojechaliśmy i zwiedziliśmy przystań w Nakle jako wykorzystanie funduszy unijnych do zagospodarowania terenów.

Projekt pt: „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono  z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.