Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 1. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń zawodowych:

– Animator lokalny – 1 osoba

– Koparko-ładowarka – 1 osoba

– Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy- 4 osoby

– Pracownik biurowy – 1 osoba

– Stylizacja rzęs – 1 osoba

– Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych – 1 osoba

– Opiekunka dziecięca – 4 osoby

W przypadku konieczności posiadania na zajęciach praktycznych odzieży lub obuwia ochronnego – wykonawca zobowiązany jest zapewnić odzież i/lub obuwie ochronne.

Wykonawca jest zobowiązany wydać Uczestnikom:

–  zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– certyfikat egzaminu zewnętrznego /o ile zostanie przeprowadzony/ lub certyfikat z opisem efektów kształcenia

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia stanowiącą:
• Dziennik zajęć na wzorze dostarczonym od Zamawiającego;
• Listy obecności na wzorze dostarczonym od Zamawiającego;
• Dokumentację przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego.
• Protokół odbioru odzieży ochronnej jeśli została wydana

Harmonogram szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

 1. Wymiar godzinowy szkolenia uzależniony jest od programu szkolenia i przepisów prawa.
 2. Na koszty kursów/szkoleń składa się:

– badanie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia określonego kursu

– wynagrodzenie wykładowców i instruktorów,

– koszt wynajmu sali wykładowej,

– zapewnienie poczęstunku: przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem (ciastka, cukierki), zajęcia powyżej 6 godz. obiad (zupa + drugie danie + sok)

– koszt pomocy dydaktycznych, które przechodzą na własność Uczestników projektu,

– koszt ubezpieczenia NNW Uczestników projektu,

– koszty egzaminów.

 1. Liczba uczestników szkoleń może ulec zmianie
 2. Programy szkoleń muszą bazować na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub prowadzić do uzyskania umiejętności i kompetencji oraz kończyć się będą egzaminami potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji.
 3. Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowo-wykładowymi z aktywizującymi metodami nauczania.
 4. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne i bierne zawodowo zagrożone ubóstwem
  i wykluczeniem społecznym ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Oferty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, albo e-mailem do dnia 22 września 2021 r. do godz. 14.00.

Zapytanie 2- szkolenia zawodowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3