Zaproszenie na Dzień Aktywności KGW

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza na Dzień Aktywności KGW, który odbędzie się 11.09.2021 r. o godz. 15.00, na boisku w Płąchawach.

Świetna zabawa gwarantowana 🙂

Projekt pt: „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono  z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.