Procedura wyboru instruktora warsztatów artystyczno/rękodzielniczych

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej Wytycznymi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora
w Gminie Książki”, umowa nr UM_WR.433.1.061.2021, poszukuje instruktora warsztatów artystyczno/rękodzielniczych, który zrealizuje warsztaty artystyczno/rękodzielnicze na terenie Gminy Książki, w okresie od lutego 2022 r do 30.11.2022 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 72 uczestniczek/uczestników projektu  – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie Gminy Książki.

Celem zamówienia jest wybór instruktora warsztatów artystyczno/rękodzielniczych, który odpowiedzialny będzie za:

  1. Zrealizowanie 350 godzin zajęć warsztatów artystyczno/rękodzielniczych (Klub Seniora Blizienko – 86 godzin, Klub Seniora Łopatki – 89 godzin, Klub Seniora Osieczek – 86 godzin, Klub Seniora Zaskocz – 89 godzin w okresie od II.2022 do XI.2022.
  2. Do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie i zrealizowanie ramowego programu zajęć obejmującego np. warsztaty filcowania, mydlarskie, decoupage, florystyczny, malarskie, z recyklingu, szycia, haftowania, plastyczne, makramy, itp.
  3. Zrealizowanie zajęć warsztatów artystyczno/rękodzielniczych z materiałów powierzonych przez zamawiającego
  4. Ramowy program warsztatów może ulec modyfikacji w wyniku uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
  5. Ostateczna ilość osób może ulec zmianie.
  6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (sprawozdania, dokumentacji warsztatów itp.)

    Wymagania :

– wykształcenie średnie
– minimum 2-letnie doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami dorosłymi
– posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe
– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych,
– obywatelstwo polskie.

Zapytanie – trener 27.01.2022

Formularz oferty – załącznik nr 1

Oświadczenie – załącznik nr 2

klauzula informacyjna -załącznik nr 3