Gminne Centrum Usług Środowiskowych

Gminne Centrum Usług Środowiskowych (GCUŚ) świadczy następujące usługi:

  • usługi informacyjne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską;
  • poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów);
  • poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

Ponadto Centrum udostępnia:

  • bazę lokalową dla funkcjonowania asystentów osób niesamodzielnych, opiekunów osób niesamodzielnych (biura oraz sale spotkań);
  • możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym osobom korzystającym z centrum usług – zapewnienie w razie potrzeby dowozu;
  • włączanie odbiorców usług w decyzje o sposobie funkcjonowania centrum – powołana została Rada Centrum;
  • współpracę z placówkami ochrony zdrowia – dwa ośrodki zdrowia;
  • możliwość kontaktów społecznych w Centrum, w rodzinie i w środowisku – organizowanie spotkań;