Nabór uczestników do projektu „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy II”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy ogłasza nabór uczestników do projektu: „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy II” – grupa I.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2021 r. do 31 marca 2023 r.

Celem Projektu jest aktywne włączenie społeczne i zawodowe 60 osób (40K i 20M), mieszkańców Gminy Płużnica, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie instrumentów działań PAL w okresie od 01.07.2021 do 31.03.2023.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:

  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z doradcą zawodowym/edukacyjnym,
  • warsztaty kompetencji społecznych,
  • kursy zawodowe
  • staże zawodowego
  • prace społecznie- użyteczne
  • animacja lokalna
  • wyjazdy integracyjne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy, w terminie 01 – 28.03.2022 r. w godzinach pracy GOPS.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny 

Klauzula informacyjna – zał 2

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej – zał 3

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Płużnica – zał 4

Oświadczenie dotyczące wielokrotnego wykluczenia społecznego – zał 5

Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ – zał 6

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w gminnym programie rewitalizacji – zał 7

Projekt „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego