Nabór uczestników do Klubu Seniora w Cepnie

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przy współpracy z Gminą Stolno realizuje projekt grantowy „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach którego realizowany będzie projekt  „Klub Seniora w Cepnie”

Do projektu zapraszamy seniorów – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy należeć będą do Klubu Seniora w miejscowości Cepno.

Nabór trwa od 20.06.2022 do 28.06.2022

O uczestnictwie w Klubie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w Regulaminie.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Kandydaci – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powinni złożyć następujące dokumenty:
Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami:
– oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Stolno – Załącznik nr 2
– zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o spełnieniu kryterium bycia osobą potrzebującą wsparciu w codziennym funkcjonowaniu – Załącznik nr 3
– oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – Załącznik nr 4
– klauzula informacyjna – Załącznik nr 5

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno

Osoby do kontaktu:
Urząd Gminy Stolno – Anna Bochen, tel.  601 161 722
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – Mirosława Tomasik, tel. 605 268 462