Zaproszenie do składania ofert – instruktor warsztatów artystyczno-rękodzielniczych

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na instruktora warsztatów artystyczno-rękodzielniczych  w projektach:

  1. „Klub Seniora w Cepnie”
  2. „Klub Seniora w Wabczu”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektów ,,Kluby Seniora”, poszukuje instruktora warsztatów artystyczno-rękodzielniczych, który zrealizuje warsztaty artystyczno-rękodzielnicze na terenie Gminy Stolno, w okresie od 1 sierpnia 2022 r do 30 listopada 2022 r.

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 15 uczestniczek/uczestników w każdym z projektów  – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie Gminy Stolno.

Celem zamówienia jest wybór instruktora warsztatów artystyczno-rękodzielniczych, który odpowiedzialny będzie za:

  1. Zrealizowanie 32 godzin zajęć warsztatów artystyczno-rękodzielniczych (Klub Seniora w Cepnie – 16 godzin (4 zajęcia po 4 godziny), Klub Seniora w Wabczu – 16 godzin (4 zajęcia po 4 godziny) ,
  2. Do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie i zrealizowanie ramowego programu zajęć obejmującego np. warsztaty filcowania, mydlarskie, decoupage, florystyczny, malarskie, z recyklingu, szycia, haftowania, plastyczne, makramy, itp.
  3. Zrealizowanie zajęć warsztatów artystyczno-rękodzielniczych z materiałów powierzonych przez zamawiającego
  4. Ramowy program warsztatów może ulec modyfikacji w wyniku uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
  5. Ostateczna ilość osób może ulec zmianie.
  6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (sprawozdania, dokumentacji warsztatów itp.)

II. Wymagania :

– wykształcenie średnie
– minimum 2-letnie doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami dorosłymi
– posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe
– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych,
– obywatelstwo polskie.

III. Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od sierpnia 2022 do listopada 2022 r.

Harmonogram może ulec zmianie

IV. Wymiar czasu pracy: 

16 godzin w każdym projekcie

V. Miejsce wykonywania zlecenia:

  1. Klub Seniora w Cepnie
  2. Klub Seniora w Wabczu

 

VI. Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres trgp@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

VII. Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Robert Tomasik

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 512 077 234

Oferta

Klauzula informacyjna