Zaproszenie do składania ofert – prawnik/radca prawny

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na wykonanie doradztwa specjalistycznego- porady prawne w projektach:

  1. „Klub Seniora w Cepnie”
  2. „Klub Seniora w Wabczu”.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Osoba na stanowisku prawnika/radcy prawnego odpowiedzialna będzie za prowadzenie doradztwa specjalistycznego – porady prawne  indywidualne dla uczestników projektu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zakres działań zawiera w szczególności:

– udzielanie uczestnikom projektu informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności.

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja spotkań, działań, itd.).

II. Wymagania :

– prawnik/radca prawny

– osoba posiadająca 2 –lenie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa prawnego

– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku prawnika/radcy prawnego

– obywatelstwo polskie

– posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia

III. Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od sierpnia 2022 do listopada 2022 r.

Harmonogram może ulec zmianie

IV. Wymiar czasu pracy: 

8 porad w każdym projekcie

V. Miejsce wykonywania zlecenia:

  1. Klub Seniora w Cepnie
  2. Klub Seniora w Wabczu

 

VI. Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres trgp@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

VII. Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Robert Tomasik

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 512 077 234

Oświadczenie

Klauzula informacyjna