Zaproszenie do składania ofert – psycholog

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na wykonanie doradztwa specjalistycznego – porady psychologa w projektach:

  1. „Klub Seniora w Cepnie”
  2. „Klub Seniora w Wabczu”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektów ,,Kluby Seniora”, poszukuje psychologa, który zrealizuje usługi :

  1. Opracowanie diagnozy dla uczestników projektów na terenie Gminy Stolno, w okresie od 1 lipiec 2022 r do 15 lipca 2022 r.
  2. Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla uczestników projektów na terenie Gminy Stolno, w okresie od 1 sierpnia 2022 r do 30 listopada 2022 r.

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 15 uczestniczek/uczestników w każdym z projektów  – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie Gminy Stolno.

Celem zamówienia jest wybór psychologa, który odpowiedzialny będzie za:

  1. Zrealizowanie 30 godzin godzin doradztwa w zakresie opracowania diagnozy dla uczestników (Klub Seniora w Cepnie – 15 godzin (15 osób po 1 godzinie), Klub Seniora w Wabczu – 15 godzin (15 osób po 1 godzinie).
  2. Zrealizowanie 32 godzin zajęć warsztatów psychologicznych (Klub Seniora w Cepnie – 16 godzin (4 zajęcia po 4 godziny), Klub Seniora w Wabczu – 16 godzin (4 zajęcia po 4 godziny)
  3. Ostateczna ilość osób może ulec zmianie.
  4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (sprawozdania, dokumentacji warsztatów itp.)

II. Wymagania :

– wykształcenie wyższe
– minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe i umiejętności w pracy z osobami dorosłymi
– posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe
– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku psychologa
– obywatelstwo polskie.

III. Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od 01 lipca 2022 do 30 listopada 2022 r.

Harmonogram może ulec zmianie

 IV. Wymiar czasu pracy: 

31 godzin w każdym projekcie

V. Miejsce wykonywania zlecenia:

  1. Klub Seniora w Cepnie
  2. Klub Seniora w Wabczu

 

VI. Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres trgp@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

VII. Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Robert Tomasik

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 512 077 234

Oferta

Klauzula informacyjna