Zaproszenie do składania ofert – terapeuta rodzinny

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności terapeuty rodzinnego w projektach:

  1. „Klub Seniora w Cepnie”
  2. „Klub Seniora w Wabczu”.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Osoba na stanowisku terapeuty rodzinnego odpowiedzialna będzie za:

– zrealizowanie Poradnictwa rodzinnego obejmujące funkcjonowanie rodziny w tym opieki senioralnej w zakresie poprawy ich zdrowia, poprawy warunków funkcjonowania i komfortu

2 spotkania* 2 godziny = 4 godz. dla niesamodzielnych uczestników 2 Klubów Seniora w ilości łącznej 8 godzin,

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja zajęć, itd.).

 II. Wymagania:

– asystent rodziny/trener posiadający wiedzę i doświadczenie w opiece nad osobami niesamodzielnymi z wykształceniem wyższym

– minimum 2-letnie doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami dorosłymi

III. Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywane od dnia 01 lipca 2022 do dnia 30 listopada 2022 r.

Harmonogram może ulec zmianie.

 IV. Wymiar czasu pracy:

8 godzin w 2 Klubach Seniora – po 4 godziny w każdym Klubie ( 2 spotkania po 2 godziny).

V. Miejsce wykonywania zlecenia:

Klub Seniora w Cepnie – siedziba Klubu Seniora,

Klub Seniora w Wabczu – siedziba Klubu Seniora.

VI. Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres trgp@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

VII. Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Robert Tomasik

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 512 077 234

Oświadczenie

Klauzula informacyjna