Zaproszenie do składania ofert – trener zajęć rekreacyjno-ruchowych

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych w projektach:

  1. „Klub Seniora w Cepnie”
  2. „Klub Seniora w Wabczu”.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Osoba na stanowisku trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych odpowiedzialna będzie za:

– zrealizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych dla niesamodzielnych uczestników 2 Klubów Seniora w ilości łącznej 40 godzin (po 20 godzin tj. 20 spotkań po 1 godzinie na 1 Klub Seniora),

– zajęcia rekreacyjno-ruchowe będą realizowane na infrastrukturze publicznej Gminy Stolno w tych miejscowościach w których będą prowadzone Kluby Seniora (place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska),

– zrealizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych m.in. z wykorzystaniem sprzętu sportowo – rekreacyjnego zakupionego w ramach projektu,

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja zajęć, itd.).

II. Wymagania :

– trener/ka sportowy/a lub fizykoterapeuta/ka z wykształceniem wyższym

– minimum 2-letnie doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami dorosłymi

– posiadanie umiejętności dostosowania zajęć rekreacyjno-ruchowych do możliwości psychofizycznych uczestników

III. Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywane od dnia 01 lipca 2022 do dnia 30 listopada 2022 r.

Harmonogram może ulec zmianie.

IV. Wymiar czasu pracy:

40 godzin w 2 Klubach Seniora – po 20 godzin, tj. 20 spotkań po 1 godzinie na 1 Klub Seniora.

V. Miejsce wykonywania zlecenia:

Klub Seniora w Cepnie – siedziba Klubu Seniora i okoliczne tereny (m.in. boisko sportowe i siłownia zewnętrzna, itp.),

Klub Seniora w Wabczu – siedziba Klubu Seniora i okoliczne tereny (m.in. boisko sportowe i siłownia zewnętrzna, itp.),

VI. Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres trgp@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

VII. Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Robert Tomasik

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 512 077 234

Oświadczenie

Klauzula informacyjna