Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”, „Kluby Seniora w Gminie Płużnica- II edycja, „Nowe szanse- wracamy na rynek pracy II.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, 9.3. Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Działanie 9.2. Włączenie społeczne.

Zaproszenie

Oferta