Ponowne zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych prowadzonych przez pielęgniarkę

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ponownie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych prowadzonych przez pielęgniarkę w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis”, umowa nr UM_WR.433.1.062.2021

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

Ponowne zaproszenie – pielęgniarka

Oferta pielęgniarka-załącznik nr 1

Klauzula informacyjna-załącznik nr 2 pielęgniarka