Kluby Seniora w Gminie Książki – wydłużenie okresu realizacji projektu

Projekt pt. „Kluby Seniora w Gminie Książki”, nr umowy UM_WR.433.1.061.2021, jest realizowany przez Gminę Książki w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2.Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od 01.05.2021 r. i zostaje wydłużony do 30.06.2023 r.

Obszar realizacji projektu obejmuje Gminę Książki.