Instytucjonalna gotowość do świadczenia usług po zakończeniu realizacji projektu

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako lider i realizator projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.2019

zaprasza
do skorzystania z usług opiekuńczych i społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Płużnica.

Z dniem 31 sierpnia 2023 r. zakończyła się realizacja projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu:
1. rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług pomocy w 6 klubach Seniora dla 90 osób, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza gotowość do świadczenia usług pomocy w 6 klubach Seniora dla 90 osób przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01.09.2023 do 31.08.2025 r.

2. rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług Centrum Usług Środowiskowych dla seniorów i ich otoczenia, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza gotowość do świadczenia usług Centrum Usług Środowiskowych dla seniorów i ich otoczenia przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01.09.2023 do 31.08.2025 r.

3. rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług opieki w miejscu zamieszkania przez 6 opiekunów przeszkolonych w projekcie w zastępstwie za opiekuna faktycznego, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza gotowość do świadczenia usług opieki w miejscu zamieszkania przez 6 opiekunów przeszkolonych w projekcie w zastępstwie za opiekuna faktycznego przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01.09.2023 do 31.08.2025 r.

Koszt usługi opieki w miejscu zamieszkania wynosi 30 zł za 1 godzinę.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usług do pracowników Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane w terminie od dnia 1.09.2023 r. w godzinach pracy Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.