ZAPYTANIE OFERTOWE na psychologa w Klubach Samopomocy

ZAPYTANIE OFERTOWE na psychologa w  Klubach Samopomocy w ramach projektu „Płużnickie Centrum Usług Społecznych – rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica”

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej: Baza Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Płużnica 37A

87-214 Płużnica

NIP: 878-15-76-399

KRS 0000047688

www.trgp.org.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór psychologa do realizacji warsztatów psychologicznych – doradztwo i treningi grupowe i indywidualne w Klubach Samopomocy funkcjonujących na terenie gminy Płużnica w województwie  kujawsko-pomorskim w ramach projektu ,,Płużnickie Centrum Usług Społecznych – rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica”,
  umowa nr UM_WR.433.3.008.2024
 1. W ramach projektu funkcjonuje 14 Klubów Samopomocy w następujących miejscowościach:

– Błędowo

– Czaple

– Działowo

– Goryń

– Józefkowo

– Kotnowo

– Mgowo

– Nowa Wieś Królewska  – 2 Kluby Samopomocy

– Orłowo

– Płąchawy

– Płużnica

– Wieldządz

– Wiewiórki

 1. W każdym Klubie Samopomocy uczestniczy średnio po 10 osób.
 1. W każdym z Klubów Samopomocy zaplanowane są następujące godziny warsztatów:

– Klub Samopomocy w Błędowie – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Czaplach – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Działowie – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Goryniu – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Józefkowie – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Kotnowie – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Mgowie – 72 godziny

– Klub Samopomocy 1 w Nowej Wsi Królewskiej – 108 godzin

– Klub Samopomocy 2 w Nowej Wsi Królewskiej – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Orłowie – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Płąchawach – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Płużnicy – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Wieldządzu – 72 godziny

– Klub Samopomocy w Wiewiórkach – 72 godziny

72 godziny tj. 24 godziny w roku 2024, 24 godziny w roku 2025 i 24 godziny w roku 2026

108 godzin tj.: 36 godzin w roku 2024, 36 godzin w roku 2025 i 36 godzin w roku 2026.

 1. Termin realizacji warsztatów psychologicznych: czerwiec 2024 – grudzień 2026
 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenie.
 1. Rozliczenie zrealizowanych godzin odbywać się będzie raz w miesiącu.
 1. Terminy realizacji poszczególnych warsztatów będą każdorazowo ustalone z Zamawiającym.
 1. Cena jednostkowa zaoferowane przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegnie zmianie w roku 2024. Corocznie planowana jest podwyżka – 6,5% w roku 2025 i 3,9% w roku 2026.
 1. Zamówienie jest udzielane w częściach:

1) część 1 – Klub Samopomocy w Błędowie

2) część 2 – Klub Samopomocy w Czaplach

3) część 3 – Klub Samopomocy w Działowie

4) część 4 – Klub Samopomocy w Goryniu

5) część 5 – Klub Samopomocy w Józefkowie

6) część 6 – Klub Samopomocy w Kotnowie

7) część 7 – Klub Samopomocy w Mgowie

8) część 8 – Klub Samopomocy 1 w Nowej Wsi Królewskiej

9) część 9 – Klub Samopomocy 2 w Nowej Wsi Królewskiej

10) część 10 – Klub Samopomocy w Orłowie

11) część 11 – Klub Samopomocy w Płąchawach

12) część 12 – Klub Samopomocy w Płużnicy

13) część 13 – Klub Samopomocy w Wieldządzu

14) część 14 – Klub Samopomocy w Wiewiórkach

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14

Przedmiotowe  zadanie  jest realizowane w ramach projektu „Płużnickie Centrum Usług Społecznych – rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica”, gdzie Liderem jest Gmina Płużnica a partnerem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne programu  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5