Kategoria: Kluby Seniora w Gminie Książki

Kluby Seniora w Gminie Książki

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Książki”

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności naWięcej…