Kategoria: Nowy start – II edycja

Nowy start - II edycja

Projekt „Nowy start- Wracamy na rynek pracy- II edycja” Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020) Oś priorytetowa: 09 – Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.02 – Włączenie społeczne Poddziałanie: 09.02.01Więcej…