Fundusz poręczeń kredytowych

Szczegółowych  informacji udziela Mariola Młynarczyk codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr telefonu /056/ 687 39 09

 Komplet dokumentów można pobrać ze strony :
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, o możliwości skorzystania z oferty poręczeniowej Funduszu Poręczeń Kredytowych w Płużnicy. Fundusz Poręczeń jest instytucją, której misją jest ułatwianie podmiotom gospodarczym dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, a konkretnie kredytów bankowych dotyczących zakupu produkcyjnych środków trwałych i obrotowych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Podstawowym narzędziem prawnym, za pomocą, którego instytucja ta realizuje wyznaczony cel, jest umowa poręczenia, zawierana z bankiem udzielającym kredytu.
Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Płużnicy udziela poręczeń do kredytów i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z terenu powiatu wąbrzeskiego.
Nadrzędnym celem Funduszu jest pomoc w rozwoju firm, lub założeniu własnej firmy. Aktywność Funduszu skupia się na udzielaniu poręczeń i pomocy w uzyskaniu kredytu w Banku lub innych instytucjach finansowych.
Do tej pory z usług Funduszu skorzystało kilkudziesięciu lokalnych przedsiębiorców.
Wysokość poręczenia – do 60% wartości kredytu z banku (kwota poręczenia nie może przekroczyć 50.000 PLN). Zapraszamy do skorzystania z oferty Funduszu.
Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania FPK uzyskać można codziennie w godzinach od 8.00 – 20.00 w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Fundusz Poręczeń Kredytowych

 1. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, iż dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego utworzony został Fundusz Poręczeń Kredytowych wspierający tworzenie małych i średnich firm.
 2. Podstawowym celem Funduszu Poręczeń Kredytowych jest udzielanie poręczeń dla uzyskania kredytu bankowego. Wysokość poręczenia nie może przekroczyć 60% sumy kredytu.
 3. Poręczenia mogą być udzielane:
  1. klientom, którzy w wyniku udzielonego kredytu utworzą nowe miejsca pracy,
  2. bezrobotnym, podejmującym samodzielną działalność gospodarczą. 
 4. Poręczenie może być udzielane tylko na kredyty i pożyczki dotyczące zakupu produkcyjnych środków trwałych lub środków obrotowych. Zakup środków obrotowych nie może przekraczać 30% nakładów finansowych z kredytu lub pożyczki.
 5. Poręczenia udziela się na podstawie wniosku, sporządzonego według wzoru.
 6. Do wniosku Klient dołącza:
  1. dokumenty i informacje niezbędne do dokonania przez Komisję Kwalifikacyjną oceny jego zdolności kredytowej, 
  2. warunkową umowę kredytową lub pożyczki, w której określone jest zobowiązane stanowiące przedmiot poręczenia. 
  3. oświadczenia dotyczące proponowanych form zabezpieczenia ewentualnej wierzytelności Towarzystwa z tytułu realizacji za wnioskodawcę jego zobowiązania, 
  4. pełnomocnictwo, potwierdzone przez bank, do dysponowania rachunkiem (rachunkami) bankowymi Klienta do wysokości kwoty należności Towarzystwa z tytułu wypłat i poniesionych kosztów w związku z udzielonym poręczeniem, sporządzone według wzoru,
  5. zgodę dla Towarzystwa i Banków na przekazywanie informacji o swojej bieżącej sytuacji prawnej sytuacji prawnej i ekonomiczno – finansowej, sporządzone według wzoru.
 7. Ponadto do wniosku należy dołączyć:
  1. osoby bezrobotne:
   • zaświadczenie z właściwego, dla swojego miejsca zamieszkania, powiatowego urzędu pracy o znajdowaniu się w rejestrze bezrobotnych, 
   • potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania, 
   • inne dokumenty wymagane przez bank do umowy kredytowej lub pożyczki,
  1. przedsiębiorcy i pracodawcy:
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej dla osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 
   • wyciąg z właściwego rejestru w przypadku osób prawnych, 
   • w przypadku spółek, umowę spółki, 
   • zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami wobec Skarbu Państwa i gmin, 
   • zaświadczenie o uregulowanych opłatach wobec ZUS, 
   • w przypadku gospodarstw rolnych zaświadczenie o opłatach podatku rolnego i składek KRUS, 
   • opinię banku kredytującego, 
 8. inne dokumenty wymagane przez bank do umowy kredytowej lub pożyczki.
Wnioski o udzielenie poręczenia należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica lub w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Miasta Wąbrzeźna.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego