Inkubator Przedsiębiorczości

Początki idei utworzenia „Inkubatora Przedsiębiorczości” mieściły się w filozofii „Strategii Rozwoju Gminy Płużnica” wg której sięgnięto do twórczego działania w środowisku, gdzie problemy bezrobocia i potrzeby przemian strukturalnych w rolnictwie wymuszają nowe podejście (aktywne) w rozwiązywaniu tych kwestii.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w Gminie Płużnica stworzony został system wzajemnego wspierania działań aktywizujących obejmujących formalne struktury samorządowe i sieci organizacji pozarządowych o wzajemnie uzupełniających się funkcjach. Trudno sobie bowiem wyobrazić, iż w tak niewielkim organizmie administracyjnym jakim jest gmina każde ogniwo systemu społecznego funkcjonuje w oderwaniu od całokształtu problemów finansowych, gospodarczych, oświatowych itp. Stąd też funkcje ,,Inkubatora” rozpatrujemy jako element i efekt działań Rady Gminy, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji, stowarzyszeń – Stowarzyszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych, Klubów Pracy itp.

    Do podstawowych funkcji programu ,,Inkubator Przedsiębiorczości” należą m.in.:
  • analiza rynku pracy i usług w Gminie i w najbliższym otoczeniu
  • opracowanie przedsięwzięć rozwiązań szczególnie trudnych problemów
  • przygotowanie i przekazanie informacji o warunkach merytorycznych, finansowych, prowadzenia przedsięwzięć
  • pomoc organizacyjno – prawna, promocja firm prowadzonych w ramach ,,Inkubatora”
  • umożliwienie korzystania ,,lokatorom” z bazy lokalowej, sprzętu, urządzeń ,,Inkubatora”
  • prowadzenie wielu form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

W 2001 roku poza grupowymi formami ,,spotkań – warsztatów”, prowadzono także indywidualne prace z kilkunastoma osobami próbującymi podjąć działalność gospodarczą. Pomimo istniejącego kryzysu gospodarczego, zahamowania rozwoju, trudności z pozyskaniem tanich kredytów na działalność gospodarczą udało się grupie kilku osób podjąć ryzyko samodzielnej działalności gospodarczej.

Dla wspomagania procesów umacniania i rozwijania przedsiębiorczości utworzony został Fundusz Poręczeń Kredytowych. Członkami założycielami Funduszu są: Agencja Własności Rolnej SP w Bydgoszczy, starostwo i miasto Wąbrzeźno oraz gmina Płużnica. Fundusz może poręczać kredyty na rozwój istniejących lub tworzenie nowych małych i średnich firm.

Towarzystwo na bieżąco współpracuje, utrzymuje kontakty z następującymi organizacjami i instytucjami: obszar gminy; Grupa Marketingowa Rolników, GS, SKR, Klub Sportowy itp. Bezpośrednia współpraca przebiega na linii Towarzystwo – Rada i Zarząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy poza terenem gminy; Agencja Rozwoju Regionalnego w Toruniu, Urzędy Pracy w Wąbrzeźnie, Toruniu i Warszawie. Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego – Wąbrzeźno, Przysiek, Pomorsko-Kujawska Izba Rolnicza, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (?ysomice) w Bydgoszczy itp. Podjęliśmy także współpracę z gminami, które w zbliżonej formie próbują rozwiązywać problemy społeczne. Są to: gmina Pępowo (opolskie), miasto Dzierzgoń (elbląskie), gmina Wierzbinek (konińskie), gmina Górzno (toruńskie). Z najbliższej okolicy prowadzimy rozmowy z kolegami z Książek, Lisewa, Wąbrzeźna w celu podejmowania prób zintegrowania się wokół podobnych, a w wielu przypadkach wspólnych zadań.