Polityka prywatności

Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA

Adres: Płużnica 37A, 87-214 Płużnica

NIP: 878-15-76-399

Tel. 726-088-408, 726-088-405

Adres e-mail: trgp@trgp.org.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu związanym z realizacją projektów, na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit b RODO). W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody Zleceniobiorcy (art. 6 ust 1 lit a RODO).

WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH KTÓRE PRZETWARZAMY

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją projektów i ich przebiegiem.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż Pana/i dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres trwania realizacji projektu, jak również przez okres wymagany przez przepisy prawa dla archiwizacji danych Zleceniobiorcy dotyczących realizowanego projektu. Okres ten nie będzie jednak krótszy niż 5 lat po zakończeniu projektu.

PANA/I PRAWA

Ma Pan/i prawo do:

  1. Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
  2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy narusza postanowienia RODO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres trwania realizacji projektu, jak również przez okres wymagany przez przepisy prawa dla archiwizacji danych Zleceniobiorcy dotyczących realizowanego projektu. Okres ten nie będzie jednak krótszy niż 5 lat po zakończeniu projektu.

PANA/I PRAWA

Ma Pan/i prawo do:

Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy narusza postanowienia RODO.