Procedura wyboru instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z materiałami do prowadzenia warsztatów w trybie zasady konkurencyjności

 

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.