Kluby Seniora w Gminie Książki

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 510 999,20 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskie: 1 284 349,32 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 75 549,96 zł

Wkład własny: 151 099,92 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Książki woj. kujawsko – pomorskie dla 72 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 01.05.2021 do 30.11.2022 r poprzez funkcjonowanie Klubów Seniora.

ZAKRES WSPARCIA

 1. Funkcjonowanie Klubów Seniora,
 2. Wsparcie dla opiekunów faktycznych,
 3. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,
 4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Przewidywane wskaźniki realizacji projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 72
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 72
 3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 76
 4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 76
 5. Liczba opiekunów/-ek faktycznych, objętych wsparciem doradczym grupowym i indywidualnym, informacyjnym i animacyjnym – osoby z otoczenia – 72
 6. Liczba osób, które przystąpiły do szkolenia na opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu świadczących opiekę w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekuna faktycznego – osoby z otoczenia – 4
 7. Liczba opiekunów/-ek którzy podnieśli swoje kompetencje – osoby z otoczenia – 4.