PROCEDURA WYBORU INSTRUKTORA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNO/RĘKODZIELNICZYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI DO PROWADZENIA WARSZTATÓW

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora
w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.2019, poszukuje instruktora warsztatów
artystycznych/rękodzielniczych który zrealizuje warsztaty artystyczne/rękodzielnicze wraz z zakupem
materiałów do prowadzenia warsztatów na terenie Gminy Płużnica, w okresie od lipca 2021 r do
31.03.2023 r.
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo,
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.
W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 90 uczestniczek/uczestników projektu –
niesamodzielnych seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica.
Celem zamówienia jest wybór instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z
materiałami do prowadzenia warsztatów, który odpowiedzialny będzie za:
1. Zrealizowanie 720 godzin zajęć warsztatów artystycznych/rękodzielniczych (6 Klubów Seniora x 4
warsztaty x 30 godzin = 720 godzin) po 120 godzin w każdym z 6 Klubów Seniora w miejscowościach:
Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy w okresie od VII.2021 do III.2023.
2. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do prowadzenia zajęć dla 90 osób zgodnie z
ramowym programem zajęć artystycznych/rękodzielniczych. W skład zestawu na osobę będą wchodzić
różne zużywalne, materiały papiernicze i plastyczne oraz drobne narzędzia, np. bloki papiernicze,
nożyczki, wycinanki, plastelina, kleje, bloki techniczne, farby, kredki, długopisy, ołówki, molina, farby,
filc i inne.
3. Do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie i zrealizowanie ramowego programu zajęć
obejmującego np. warsztaty filcowania, mydlarskie, decoupage, florystyczny, malarskie, z recyklingu,
szycia, haftowania, plastyczne, makramy, itp.
4. Ramowy program warsztatów może ulec modyfikacji w wyniku uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym.
„Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”
Projekt realizowany przez partnerstwo Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica i Gminy Płużnica
5. Ostateczna ilość osób może ulec zmianie.
6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowane projektu (sprawozdania, listy
obecności, dokumentacji warsztatów itp.)

Zapytanie ofertowe -rękodzieło
Formularz oferty – załącznik nr 1
klauzula infomacyjna -załącznik nr 2