ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji 2 – dniowych wyjazdów integracyjnych dla 6 grup w roku 2023

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej Wytycznymi.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 – dniowych wyjazdów integracyjnych dla 6 grup w roku 2023 w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa
nr UM_WR.433.1.247.2019

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”, gdzie Liderem jest Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica a partnerem Gmina Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

 1. Uczestnicy wyjazdu integracyjnego

Osoby będące uczestnikami Klubów Seniora oraz ich opiekunowie faktyczni.

Liczba uczestników wyjazdu:

– I grupa – Klub Seniora w Czaplach  –18 osób

– II grupa – Klub Seniora w Działowie – 29 osób

– III grupa – Klub Seniora w Goryniu – 15 osób

– IV grupa – Klub Seniora w Józefkowie – 10 osób

– V grupa – Klub Seniora w Kotnowie– 20 osób

– VI grupa – Klub Seniora w Płąchawach – 20 osób

Łączna ilość osób = 112

 1. Miejsce i czas realizacji zadania
 • Hotel, ośrodek, sanatorium itp. w Ciechocinku, w odległości maksymalnie 1500 m od Fontanny Grzybek.
 • Każda z grup po jednym 2-dniowym wyjeździe od dnia podpisania umowy do 30.04.2023 r.
 • Terminy realizacji poszczególnych wyjazdów grup muszą być ustalone i zatwierdzone przez Zamawiającego.
 1. Zakwaterowanie

Uczestnicy wyjazdów powinni być zakwaterowani w pokojach od 1 do 4 osób z łazienką i TV.

Łóżka powinny być osobne dla każdej osoby.

 1. Wyżywienie

Jadłospis powinien być dobrany tak, aby uwzględniał zasady racjonalnego żywienia. Uczestnicy powinni otrzymać pełnowartościowe posiłki przez okres całego pobytu tj. 2 dni.

Usługa gastronomiczna (wyżywienie):

 1. I dzień: obiad, kolacja
 2. II dzień: śniadanie, obiad

ŚNIADANIE: w formie „stołu szwedzkiego” lub serwowane

OBIAD: obiad dwudaniowy (zupa + drugie danie + napój/sok)

KOLACJA: w formie „stołu szwedzkiego” lub serwowana

 • Podczas wyjazdów integracyjnych (2-dniowych) koszty klimatyczne ponosi Wykonawca.
 • Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na usługi.
 • Przed podpisaniem umowy dotyczącej realizacji usług dopuszcza się możliwość dokonania wizyty we wskazanym hotelu, ośrodku, sanatorium itp. przez Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega, iż podana ilość uczestników może ulec zmianie. Nie przysługuje roszczenie o realizację usług w podanych ilości, gdyż mogą one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej.
 • Rozliczenie usług odbywać się będzie sukcesywnie. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę po każdej zrealizowanej usłudze.
 • Cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulega zmianie przez cały okres realizacji usług.
 • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Pobyty grup mogą być łączone w zależności od dostępności miejsc noclegowych w danym obiekcie.

Oferty należy składać do dnia 09.03.2023 r do godz.10:00

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Zapytanie – wyjazdy integracyjne

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4