Informacja o gotowości do świadczenia usług opiekuńczych

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako lider i realizator projektu „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_WR.433.1.045.2019

zaprasza
do skorzystania z usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Płużnica oraz do korzystania z działań podwyższających wiedzę i umiejętności opiekunów faktycznych .

Z dniem 31 lipca 2023 r. zakończyła się realizacja projektu „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica” w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu:

  1.  rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług opieki w miejscu zamieszkania przez 5 opiekunów przeszkolonych w projekcie w zastępstwie za opiekuna faktycznego, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  ogłasza gotowość do świadczenia usług opieki na rzecz 30 osób przez okres 24 miesiące od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01.08.2023 do 31.07.2025 r.

Koszt usługi opieki w miejscu zamieszkania wynosi 30 zł za 1 godzinę.

  1. rozumianej jako instytucjonalna gotowość  do prowadzenia działań podwyższających wiedzę  i umiejętności opiekunów faktycznych, towarzystwo rozwoju gminy Płużnica ogłasza gotowość do prowadzenia działań podwyższających wiedzę  i umiejętności opiekunów faktycznych przez okres 24 miesiące od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01.08.2023 do 31.07.2025 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usług opieki oraz korzystania z działań podwyższających wiedzę i umiejętności opiekunów faktycznych do pracowników Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane w terminie od dnia 1.08.2023 r. w godzinach pracy Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.