Instytucjonalna gotowość do świadczenia usług po zakończeniu realizacji projektu

Gmina Płużnica jako lider i realizator projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”zaprasza
do skorzystania z usług opiekuńczych i społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Płużnica.

Z dniem 30 września 2023 r. zakończyła się realizacja projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis” w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu:
1. rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości w 8 klubach Seniora dla 144 osób, Gmina Płużnica ogłasza gotowość do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości w 8 klubach Seniora dla 144 osób przez okres 31 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01.10.2023 do 31.03.2026 r.
Trwałość projektu zachowana będzie ze środków gminy w zakresie udostępnienia i opłacenia kosztów funkcjonowania lokali Klubów oraz na zatrudnienie opiekunek klubów.
Stosować będziemy na podstawie uchwały RG min. odpłatność od uczestników.

2. rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości dla opiekunów faktycznych, Gmina Płużnica ogłasza gotowość do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości dla opiekunów faktycznych przez okres 31 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01.10.2023 do 31.03.2026 r.
Trwałość projektu zachowana będzie ze środków gminy w zakresie udostępnienia sal na szkolenia . Stosować będziemy na podstawie uchwały Rady Gminy minimalną
odpłatność od uczestników.

3. rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług opieki w miejscu zamieszkania w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości przez 20 opiekunów w tym 4 opiekunów przeszkolonych w projekcie w zastępstwie za opiekuna faktycznego, Gmina Płużnica ogłasza gotowość do świadczenia usług opieki w miejscu zamieszkania w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości przez 20 opiekunów w tym 4 opiekunów przeszkolonych w projekcie w zastępstwie za opiekuna faktycznego przez okres 31 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01.10.2023 do 31.03.2026 r.
Stosować będziemy na podstawie uchwały RG min. odpłatność od uczestników. W przypadku usług opiekuńczych i asystenckich trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług na rzecz takiej samej liczby osób, jaka objęta była wsparciem w ramach projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usług do pracowników Gminy Płużnica.

Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane w terminie od dnia 2.10.2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Płużnica.