Dobre klimaty współpracy NGO i JST

Z dniem 1 listopada 2013 r. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica i Gminą Gruta rozpoczęła realizację projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta”.

    Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminach Płużnica i Gruta. W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) i administracji publicznej (JST) „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w praktyce”

2. Wdrożony zostanie w każdej JST system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych oraz wspierane będą procesy integracji III sektora.

3. Samoocena współpracy z NGO metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w gminach Płużnica i Gruta.