„Działamy wspólnie – Aktywne sołectwa”

Z  dniem 1 maja Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczęło realizację projektu „Działamy wspólnie – Aktywne sołectwa”.
Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społecznej 100 mieszkańców Gminy Płużnica na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem lokalnych potencjałów.

Odbiorcami projektu jest 100 osób z Gminy Płużnica w różnym wieku, przedstawicieli Rad sołeckich i organizacji pozarządowych, w tym OSP. Są to osoby z różnych środowisk – pracujący, rolnicy, przedsiębiorcy, emeryci, osoby niepełnosprawne, uczniowie. Grupą docelową są mieszkańcy gminy Płużnica zagrożeni wykluczeniem społecznym na rzecz których realizowane będą zaplanowane projekty partnerskie.

Planowany projekt realizowany będzie od 01.05.2016 – 30.06.2016 roku. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

1. WARSZTAT – Planowanie lokalnych inicjatyw

Warsztat realizowany będzie dla 80 osób z 20 sołectw, średnio z sołectwa 4 osoby (4 grupy po 20 osób). Dla każdej grupy przewidziano 12 godzin warsztatów (2 spotkania * 6 godzin). Warsztat prowadzony będzie przez eksperta – trenera. Uczestnicy w grupach będą definiować problemy, inwentaryzować posiadane zasoby, definiować cele działań, następnie planować będą partnerskie działania, planować będą budżet zaplanowanych projektów.

2. KONFERENCJA – Lokalne inicjatywy motorem rozwoju

Konferencja planowana jest dla 100 osób, w tym uczestników warsztatów, wyjazdu studyjnego i innych zainteresowanych mieszkańców Gminy Płużnica.

Jako wykładowców zaprosimy ekspertów zgodnie z oczekiwanymi wymaganiami. Będą to osoby doświadczone i kompetentne w tematyce rozwoju obszarów wiejskich.

Konferencje realizowana będzie na terenie Gminy Płużnica aby zminimalizować koszt dojazdu uczestników w wynajętej nieodpłatnie sali.

Dla uczestników 8-mio godzinnej konferencji przewidziano dwie przerwy kawowe i lunch w postaci dwudaniowego obiadu.

Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

3. WYJAZD STUDYJNY – Dobre przykłady lokalnych inicjatyw

Planowane jest zorganizowanie trzydniowego wyjazdu studyjnego w obszar funkcjonowania i przy współudziale Lokalnych Grup Działania „Partnerstwo Dorzecza Słupi” – 2 dni i „Sandry Brdy” – 1 dzień.

W wyjeździe uczestniczyć będzie 40 osób (średnio 2 osoby z sołectwa) z Gminy Płużnica będą to przedstawicie rad sołeckich i organizacji pozarządowych.

Wyjazd odbędzie się w oparciu o szczegółowo opracowany przy pomocy LGD – ów program zgodny z naszymi oczekiwaniami. Program merytoryczny w tym seminarium realizowany będzie przez ekspertów z LGD-ów doświadczonych w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.