Przedłużone wsparcie pomostowe

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.         

Wsparcie pomostowe finansowe może zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy jedynie w przypadku utrzymujących się problemów z płynnością finansową uczestnika projektu. Słabą kondycję finansową przedsiębiorcy należy udokumentować i uzasadnić.

Środki finansowe ze wsparcia pomostowego przedłużonego mogą zostać przeznaczone tylko na opłacenie przez uczestnika projektu składek ZUS/KRUS.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi na ostatniej stronie wniosku należy złożyć terminie od 4.07.2018-20.07.2018 w biurze TRGP w godzinach od 8:00-16:00.

Wzór wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe

Wymagane załączniki:

  1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  2. zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z US
  3. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/ CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Uczestnika projektu,
  4. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych
  5. oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
  6. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
  7. opinia doradcy biznesowego.