Grupy animacyjne w Płużnicy

W ramach Projektu ,,Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Płużnica  i Orłowo” realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w którym brało udział w każdej z grup po 15 osób odbyły zajęcia rękodzielnicze prowadzone przez trenera, zajęcia z panią psycholog, zajęcia animacyjne z animatorem oraz spotkania integracyjne. W ramach tego projektu odbyły się dwa wyjazdy wraz z warsztatami oraz wyjazd kulturalny do kina. Uczestnicy byli w Górznie w Wiosce Mydlarskiej, w której własnoręcznie robili mydło, natomiast w Żalnie w Wiosce kwiatowej robili naturalne olejki zapachowe. Każdy wyjazd cieszył podwójnie, ponieważ była to możliwość wspólnego wyjazdu dwóch sołectw jak i również możliwość zdobycia nowego doświadczenia. Wspólne wyjazdy dwóch sołectw były również okazją do wymiany doświadczeń jak i wspólnych rozmów.

Projekt pt: ”Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Płużnica i Orłowo”współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono  z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.