PROCEDURA WYBORU INSTRUKTORA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNO/RĘKODZIELNICZYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI DO PROWADZENIA WARSZTATÓW

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora
w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.2019, poszukuje instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych który zrealizuje warsztaty artystyczne/rękodzielnicze wraz z zakupem materiałów do prowadzenia warsztatów na terenie Gminy Płużnica, w okresie od października 2021 r do 31.03.2023 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 90 uczestniczek/uczestników projektu   – niesamodzielnych seniorów z terenu Gminy Płużnica.

Celem zamówienia jest wybór instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z materiałami do prowadzenia warsztatów, który odpowiedzialny będzie za:

  1. Zrealizowanie 720 godzin zajęć warsztatów artystycznych/rękodzielniczych (6 Klubów Seniora x 4 warsztaty x 30 godzin/warsztat = 720 godzin) po 120 godzin w każdym z 6 Klubów Seniora w miejscowościach: Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy w okresie od X.2021 do III.2023.
  2. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do prowadzenia zajęć dla 90 osób zgodnie z ramowym programem zajęć artystycznych/rękodzielniczych. W skład zestawu na osobę będą wchodzić różne zużywalne, materiały papiernicze i plastyczne oraz drobne narzędzia, np. bloki papiernicze, nożyczki, wycinanki, plastelina, kleje, bloki techniczne, farby, kredki, długopisy, ołówki, molina, farby, filc i inne.

Zapytanie – warsztaty artystyczno/rękodzielnicze

Formularz oferty – załącznik nr 1

klauzula informacyjna -załącznik nr 2

oświadczenie -załącznik nr 3