Płużnickie Centrum Usług Społecznych

„Płużnickie Centrum Usług Społecznych – rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla
mieszkańców Gminy Płużnica”

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Płużnica, osób potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i ich
otoczenia oraz osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i społecznych w miejscu
zamieszkania dla 140 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z
powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) oraz dodatkowo dla 100 os. potrzebujących
wsparcia w zakresie zwiększenia mobilności, autonomii i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
Płużnica w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 r.
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zadania:
– Utworzenie i funkcjonowanie Płużnickiego Centrum Usług Społecznych (PCUS);
– Utworzenie i funkcjonowanie 13 Klubów Samopomocy w 13 miejscowościach dla 130 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności;
– Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Samopomocy dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi w tym z powodu choroby otępiennej i Alzheimera;
– Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo dla 240 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym:
– Dowozy uczestników do Klubów Samopomocy busami dla niepełnosprawnych;
– Prowadzenie transportu dla uczestników projektu „Płużnicka taksówka”;
– Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
– Płużnicka „Złota rączka”.

Wskaźniki projektu:
1. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 212
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2
3. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – 140
4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 45

Całkowita wartość projektu: 6 137 258,96 zł
Dofinansowanie: 5 828 908,10 zł
z EFS+: 5 216 670,11 zł
z budżetu państwa: 612 237,99 zł
Wkład własny: 308 350,86 zł