Nabór uczestników do Klubów Samopomocy

Gmina Płużnica w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników do Klubów Samopomocy, które prowadzone będą w 13 miejscowościach: Błędowo, Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska ( 2 kluby), Orłowo, Płąchawy, Płużnica, Uciąż, Wieldządz, Wiewiórki
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne programu  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

W każdym z klubów zatrudniony będzie opiekun klubu samopomocy. Klub pracować będzie przez 12 godzin w tygodniu – 3 dni po 4 godziny.

Godziny i dni pracy poszczególnych klubów dostosowane będą do oczekiwań uczestników.

Do klubów zapewniony zostanie dowóz uczestników.

Uczestnictwo w Klubie Samopomocy będzie częściowo odpłatne – 30 zł na miesiąc (dopłata do wyżywienia).

W każdym klubie planowane są:

  1. zajęcia prowadzone przez opiekunkę,
  2. warsztaty psychologiczne (treningi/doradztwo indywidualne),
  3. spotkania z pielęgniarką (doradztwo grupowe),
  4. zajęcia fizjoterapeutyczno-ruchowe,
  5. warsztaty usprawniających zajęć manualnych.

Kryteria dostępu:

– zamieszkanie w Gminie Płużnica – weryfikowane na podstawie wystawionych na daną osobę i jej adres zamieszkania dokumentów zobowiązaniowych np. kserokopie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, kopie rachunków lub faktur za media, ścieki, odpady komunalne lub inne dokumenty.

– statusu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) – orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia lekarska lub oświadczenie o potrzebie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz informację o przyczynie niesamodzielności (wiek i /lub stan zdrowia i/lub niepełnosprawność).

Kryteria wyboru (preferencyjne)  +1 punkt kryterium:

– osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – orzeczenie,

– osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – orzeczenie,

– osoba z zaburzeniami psychicznymi – orzeczenie lub zaświadczenie lub opinia lekarza,

– osoba z niepełnosprawnością intelektualną – orzeczenie lub zaświadczenie lub opinia lekarza,

– osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10) – orzeczenie lub zaświadczenie lub opinia lekarza,

– osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina) – oświadczenie,

– osoby zamieszkające samotnie – oświadczenie.

Ilość uzyskanych punktów decydować będzie o miejscu na liście rekrutacyjnej i o zakwalifikowaniu do projektu.

Niezbędne dokumenty: 

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny,

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o potrzebie wsparcia – jeśli dotyczy,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o korzystaniu z FE PŻ – jeśli dotyczy,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu samotnie – jeśli dotyczy.

Nabór uczestników do projektu trwa od 08.04.2024 do 25.04.2024

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać osobiście, elektronicznie lub przez opiekuna w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica.
poniedziałek – czwartek w godz. 8.00 – 16.00
piątek w godz. 8.00 – 14.00

e-mail: trgp@trgp.org.pl

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Huzarska – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, tel.: 608-759-795,
e-mail: trgp@trgp.org.pl lub a.huzarska@trgp.org.pl