Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekun/-ka Klubu Samopomocy

 1. Opis naboru:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w związku z realizacją projektu  „Płużnickie Centrum Usług Społecznych – rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica” poszukuje pracowników na stanowisko – opiekun/-ka Klubu Samopomocy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne programu  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

– Poszukujemy 13 osób – opiekunów/-ek Klubu Samopomocy dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które będą zatrudnione w 13 Klubach Samopomocy w miejscowościach na terenie Gminy Płużnica: Błędowo, Czaple, Działowo, Goryń, Kotnowo, Józefkowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Płąchawy, Płużnica, Wieldządz, Wiewiórki

– Poszukujemy 1 osoby – opiekuna/-ki Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która będzie zatrudniona w Klubie Samopomocy w miejscowości na terenie Gminy Płużnica: Nowa Wieś Królewska

– Wymiar czasu pracy – 0,3 etatu w każdym z Klubów Samopomocy – 3 dni w tygodniu po 4 godziny

– Zatrudnienie na umowę o pracę

– Termin zatrudnienia od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.12.2026 r.

 1. Wymagania niezbędne:
 • minimum roczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego
 • minimum 70-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • posiadanie wysokich kompetencji interpersonalnych, empatii, komunikatywności, otwartości, umiejętności budowania relacji.
 1. Zakres merytoryczny pracy opiekuna/-ki Klubu Samopomocy:

– organizowanie i prowadzenie działań opiekuńczych dla uczestników;

– organizowanie i prowadzenie działań pomocowych dla uczestników;

– organizowanie i prowadzenie działań poprawiających kondycję fizyczną i psychiczną uczestników;

– prowadzenie dokumentacji uczestników;

– stała współpraca z opiekunami i Centrum Usług Społecznych.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny – ze wskazaniem na jakie stanowisko pracy i w jakiej miejscowości
 • życiorys (CV)
 • oświadczenie -załącznik nr 1
 • klauzula informacyjna -załącznik nr 2
 • dokumenty poświadczające posiadane minimum roczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;
 • dokumenty poświadczające minimum 70-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:
 • Termin składania dokumentów: do 22 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00;
 • Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Opiekun/-ka Klubu Samopomocy”;
 • Dokumenty można złożyć osobiście, pocztą lub przez kuriera na adres: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (decyduje data wpływu do Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica)

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Huzarska – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, tel.: 608-759-795,
e-mail: trgp@trgp.org.pl lub a.huzarska@trgp.org.pl