ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów spożywczych do Klubów Samopomocy

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu ,,Płużnickie Centrum Usług Społecznych
  – rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica”, umowa nr UM_WR.433.3.008.2024 na terenie  Gminy Płużnica  w  województwie  kujawsko-pomorskim.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia,  zawierający  rodzaj i ilość artykułów spożywczych określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, który określony jest dla 1 Klubu Samopomocy.
 1. Zamówienie jest udzielane w częściach:

1) część 1 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Błędowie

2) część 2 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Czaplach

3) część 3 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Działowie

4) część 4 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Goryniu

5) część 5 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Józefkowie

6) część 6 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Kotnowie

7) część 7 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Mgowie

8) część 8 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy 1 w Nowej Wsi Królewskiej

9) część 9 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy 2 w Nowej Wsi Królewskiej

10) część 10 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Orłowie

11) część 11 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Płąchawach

12) część 12 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Płużnicy

13) część 13 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Wieldządzu

14) część 14 – zakup i dostawa artykułów spożywczych do Klubu Samopomocy w Wiewiórkach

Wybrany Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu artykuły spożywcze w okresie od dnia 06.05.2024 do dnia 31.07.2024 r. W ramach zamówienia odbywać się będą cykliczne dostawy do wybranych przez Wykonawcę Klubów Samopomocy. Dostawa będzie realizowana nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Terminy, miejsca oraz ilości artykułów spożywczych ustalone zostaną z Wykonawcą przez Zamawiającego.

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na dostawę.
 1. Zamawiający zastrzega, iż ilość produktów  podana  w załączniku  nr 2  jest  ilością orientacyjną,  służącą  do  skalkulowania  ceny  oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty  Wykonawcy,  któremu  zostanie  udzielone  zamówienie,  nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w Załączniku nr 2, gdyż mogą one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej.
 1. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczone produkty – minimum 3 miesiące od dnia dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, poza produktami: pieczywo, nabiał, owoce, warzywa, ryby, mięso i wędlina, które zawsze muszą być dostarczane świeże.
 1. Wykonawca dostarczy zamówiony towar swoim transportem (wliczonym w cenę materiałów) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zamówienia. Koszt dostarczenia i wniesienia do miejsca docelowego musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe, tj. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
 1. Artykuły spożywcze muszą być dostarczone w stanie nienaruszonym w oryginalnych opakowaniach. W przypadku  stwierdzenia,  że  dostarczone  produkty  są  uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich wykorzystanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym -Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt do 3 dni kalendarzowych od dostawy.
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał produkty żywnościowe do Klubów Samopomocy (do każdej z placówek indywidualnie) własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448 j.t.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.
 1. Rozliczenie dostaw odbywać się będzie raz w miesiącu.
 1. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia. Terminy realizacji kolejnych dostaw będą zgłaszane za pośrednictwem poczty elektroniczne lub telefonicznie.
 1. Terminy realizacji poszczególnych dostaw będą każdorazowo ustalone, przy czym nie będą one przekraczać 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 1. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Oferenta, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegają zmianie przez cały okres realizacji dostaw.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14

Przedmiotowe  zadanie  jest realizowane w ramach projektu „Płużnickie Centrum Usług Społecznych – rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica”, gdzie Liderem jest Gmina Płużnica a partnerem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne programu  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Artykuły spożywcze – arkusz kalkulacyjny pomocniczy