Finansowe wsparcie Centrum z Ambasady Amerykańskiej

Od 1 października 2002 roku przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczęło działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP), współfinansowane przez Ambasadę Amerykańską.

Centrum służy bezpłatnym doradztwem wszystkim organizacjom pozarządowym głównie z terenów wiejskich.
Każda organizacja, może zwrócić się do biura Centrum o pomoc przy poszukiwaniu funduszy na własną działalność, w nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub pokrewnym profilu działania czy też wszelkiego rodzaju porady.
Członkowie organizacji istniejących jak również nowo powstałych otrzymują informacje: prawne, finansowo – księgowe oraz w zakresie public relations. Na bieżąco są też przekazywane wiadomości o zmieniających się przepisach jak również o szkoleniach i kursach. W ramach działalności Centrum organizowane są spotkania warsztatowe, seminaria oraz szkolenia.
    Głównym celem CWOP jest wspieranie lokalnych inicjatyw, chęci pracy na rzecz innych, często słabszych grup społecznych.
  Ponadto Centrum Wspierani Organizacji Pozarządowych działała w kierunku zwiększenie aktywności wiejskich społeczności lokalnych, zwiększenie aktywnie i twórczo działających organizacji, zwiększenia dostępu do informacji dla organizacji działających na terenach wiejskich a także polepszenia współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.
Do zadań Centrum należy również:
  1. Rozpowszechnianie informacji i doświadczeń dotyczących inicjatyw obywatelskich podejmowanych w środowiskach lokalnych.
  2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także organami administracji państwowej i samorządowej.
  3. Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, broszur, ulotek, itp.
  4. Współpraca z organizacjami krajowymi dla swobodnego i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je wspierających.