Sprawozdanie z realizacji projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Pomoc wielu stowarzyszeniom, organizacjom a także grupom nieformalnym, szczególnie pomoc merytoryczna, organizacja szkoleń i doradztwo. Tak w kilku słowach można scharakteryzować działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działającego przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica prowadzi szeroko pojętą działalność skierowaną do wielu grup społecznych z terenu gminy, całego powiatu wąbrzeskiego, a także z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Jednym z ważniejszych działań prowadzonych w ostatnim czasie przez TRGP było realizowanie projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

 

Środki na utworzenie i prowadzenie Centrum pochodziły z Programu Małych Grantów Ambasady USA w Warszawie. Pomysłodawcą projektu CWOP była Mirosława Tomasik prezes TRGP, która wystąpiła do Ambasady USA z wnioskiem o przyznanie tych środków. Fundusze zostały przydzielone na roczną działalność biura CWOP, trwała ona od 1 października 2002 roku do 31 października 2003 roku.

Podczas ponad rocznej działalności CWOP, zgodnie z umową, zrealizowane zostały wszystkie zadania zawarte w harmonogramie projektu. W ramach tych działań, Centrum wspierało merytorycznie, udzielało informacji, organizowało szkolenia, spotkania robocze oraz warsztaty dla przedstawicieli różnych grup. Były to grupy nieformalne, organizacje, stowarzyszenia, Urzędy Miast i Gmin itp.

Zorganizowano stały punkt doradztwa i informacji w siedzibie TRGP w Płużnicy. W punkcie tym prowadzano doradztwo merytoryczne, prawne i finansowo – księgowe. Każda zainteresowana organizacja, stowarzyszenie lub grupa nieformalna mogła się zwrócić do biura o niezbędną merytoryczną pomoc. Systematycznie dostarczano lokalnym organizacjom aktualne informacje o zmianach prawnych dotyczących III Sektora, organizowanych szkoleniach, oraz o ogłaszanych konkursach grantowych i wydawanych publikacjach.

Działalność Centrum objęła swym zasięgiem grupę ok. 40 organizacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych głównie z terenu powiatu wąbrzeskiego. Są wśród nich szkoły, Kluby, Stowarzyszenia, Grupy Nieformalne, Towarzystwa, Związki, Starostwa, Urzędy Miast i Gmin. W celu rozwiązywania wielu problemów związanych z funkcjonowaniem i bieżąca działalnością organizacji odbywały się spotkania dyskusyjne dla przedstawicieli różnych organizacji z terenu powiatu. Służyły one m.in. wymianie doświadczeń, omawiano na nich i analizowano bieżące osiągnięcia, porażki oraz ich przyczyny. Roczny okres działalności pozwolił wypracować metody współpracy lokalnej, zasady organizowania się, oraz umożliwił zdobycie umiejętności pozyskiwania środków pomocowych, które w większości przypadków są jedynym źródłem utrzymania wielu organizacji.

Utworzono bazę danych o organizacjach znajdujących się na terenie powiatu. Obecnie baza danych liczy ok. 58 organizacji, stowarzyszeń, związków itp. Jest ona nadal na bieżąco aktualizowana. Centrum udzielało bezpośrednio pomocy m.in. przy rozliczaniu księgowym i finansowym, pisaniu projektów oraz wniosków. Wspierało merytoryczne i techniczne bieżącą działalność organizacji oraz pomagało rozliczać projekty i pisać sprawozdania końcowe. Działalność Centrum przyczyniła się znacznie do powstania wielu organizacji i stowarzyszeń a także Funduszy Poręczeniowych. W końcowym etapie realizacji projektu, celem oceny efektywności prowadzonych działań opracowano ankietę która przedstawiła w sposób obiektywny zainteresowanie działalnością CWOP, efekty realizowanych zadań oraz wyznaczyła kierunki dalszej współpracy. Na tej podstawie stwierdzono jednoznacznie, iż działalność CWOP w regionie jest potrzebna. Przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń chętnie korzystali i wykorzystywali otrzymywane informacje w bieżącej statutowej działalności. Można więc stwierdzić, że dzięki pomocy merytorycznej i wsparciu lepiej funkcjonowały lokalne stowarzyszenia, jak również grupy nieformalne. Nasze doświadczenia wskazują na to, iż podobne biura powinny funkcjonować w każdym środowisku, gdzie istnieje duży wskaźnik samoorganizowania się mieszkańców.

Na podsumowanie rocznej działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zorganizowało dwudniowe Seminarium w Ciechocinku pt. ,,Efektywna współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym”. W Seminarium uczestniczyło 80 osób, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Seminarium spotkało się z żywym zainteresowaniem zarówno ze strony przedstawicieli samorządów lokalnych jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestnicy seminarium zapoznali się między innymi z przykładami ,,dobrej” partnerskiej współpracy organizacji i samorządów w Gdyni, Lublinie i Karpaczu.