Ponad 4 mln złotych dla seniorów

Gmina Płużnica i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od października rozpoczeły realizację projektu partnerskiego „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”. Inicjatywa ta skierowana jest do osób niesamodzielnych i ich opiekunów, będących mieszkańcami gminy Płużnica.

W projekcie nie zostały określone granice wieku uczestników. Zapraszamy do udziału osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, np. sprzątania, pielęgnowania ogrodu, robienia zakupów, czy samodzielnego dotarcia do lekarza – mówi Mirosława Tomasik, kierownik projektu.

Projekt realizowany będzie przez trzy lata, w okresie od 1.10.2017 – 30.09.2020r.

W ramach projektu planowane jest utworzenie Klubów Seniora w miejscowościach: Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Płużnica, Uciąż, Wieldządz, Wiewiórki.Co roku przekazywaliśmy dotację na funkcjonowanie klubów seniora. Środki te jednak były niewystarczające do potrzeb. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 4 110 773 złotych, będziemy teraz realizowali wyjątkowy projekt, który z pewnością zaspokoi oczekiwania naszych seniorów.
Gmina Płużnica od kilku lat wspólnie z TRGP oraz lokalnymi organizacjami senioralnymi wspiera działania na rzecz aktywności osób starszych. Atutem tego projektu jest nie tylko atrakcyjny i bogaty program zajęć, ale przede wszystkim to, że kluby będą łatwo dstępne dla naszych mieszkańców. Znajdują się one w 8 dużych sołectwach, a dodatkowo w przypadku wystąpienia takiej potrzeby zapewnimy dowóz osobom spoza tych miejscowości – mówi Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica.

W każdym klubie zatrudniony zostanie opiekun koordynujący jego pracę. Zajęcia w klubie będą bezpłatne i odbywać się będą w 15-osobowych grupach.

Szczegółowy sposób funkcjonowania klubu dostosowany będzie do oczekiwań uczestników. Założono, że kluby pracować będą przez 5 dni w tygodniu, po 4 godz. dziennie. Jednak po uzgodnieniu z uczestnikami możliwy jest inny tryb prowadzenia zajęć, np. 3 dni w tygodniu.

Dla uczestników w każdym klubie zaplanowano:
1. spotkania z  psychologiem,
2. zajęcia rekreacyjno-ruchowe z trenerem,
3. spotkania grupowe z lekarzem geriatrą,
4. warsztaty artystyczne i rękodzielnicze z animatorem,
5. spotkania integracyjne,
6. dwudniowe wyjazdy integracyjne i kulturoznawcze dla uczestników i ich opiekunów,
7. dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie utworzone Gminnego Centrum Usług Środowiskowych, które funkcjonować będzie przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica. Centrum czynne będzie 5 dni w tygodniu. Z jego usług będą mogłli korzystać seniorzy, osoby niepełnosprawne czy niesamodzielne, a także ich opiekunkowie.Zadania Centrum to:
1. Doradztwo prawne indywidualne.
2. Doradztwo psychologiczne i wsparcie indywidualne.
3. Warsztaty i doradztwo grupowego dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
5. Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Nabór uczestników do klubów planowany jest w terminie od 9 do 20 października 2017r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronach www.pluznica.pl oraz www.trgp.org.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:
1. Urząd Gminy w Płużnicy – Elżbieta Wiśniewska, tel. 56 687 52 09, e-mail: e.wisniewska@pluznica.pl
2.TRGP – Agnieszka Bernady, tel. 56 687 39 09, e-mail: trgp@trgp.org.pl

Projekt realizowany jest w ramach części Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2.Rozwój usług społecznych.