Zaproszenie do składania ofert – wykonywanie czynności doradcy/psychologa

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności doradcy/psychologa do projektu  „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I”.

 

  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Osoba na stanowisku doradca/psycholog odpowiedzialna będzie za opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) uczestnikom projektu

Zakres działań zawiera w szczególności:

-opis obecnej sytuacji uczestnika projektu,

-zdiagnozowanie przyczyny jego pozostawania bez zatrudnienia,

-opis działań i metod wsparcia,

-opis celów i rezultatów do osiągnięcia przez uczestnika projektu,

-zrealizowania 2 godzin zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika,

-prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja spotkań, działań, itd.).

 

  • Wymagania :

-wykształcenie wyższe kierunkowe

-co najmniej dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego bądź psychologicznego dla dorosłych

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku doradcy/psychologa

-obywatelstwo polskie

-posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe

 

  • Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od września 2019 r. do września 2020 r.

Harmonogram może ulec zmianie.

 

  • Wymiar czasu pracy: 

180 godzin (60 osób x 3 godziny)

 

  • Miejsce wykonywania zlecenia:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica

 

  • Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres szatkowska@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

 

  • Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

 

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Anna Szatkowska

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 726 088 405

ośw doradca-psych