Oferta pracy – PSYCHOLOG

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 mając na względzie aspekty społeczne zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Książki”, umowa nr UM_WR.433.1.061.2021 poszukuje psychologa do realizacji usług:

– warsztaty psychologiczne (treningi/doradztwo indywidualne) – średnio 1 raz w miesiącu po 2 godzin w każdym z 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Łopatki, Osieczek, Blizienko, Zaskocz, łącznie 144 godziny w okresie od VI.2021 do XI.2022,

– indywidualna diagnoza potrzeb – dla 72 uczestników projektu (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) z uwzględnieniem otoczenia (1,5 godz/ uczestnika) z 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Łopatki, Osieczek, Blizienko, Zaskocz, łącznie 108 godzin w okresie VI.2021 do XI.2022,

– doradztwo psychologiczne i wsparcie indywidualne skierowane do opiekuna – w wymiarze 8 h/m-c, łącznie 144 godziny w okresie VI.2021 do XI.2022.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 72 uczestniczek/uczestników projektu  – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie Gminy Książki oraz ich otoczenia, opiekunów faktycznych.

Wymagania :
– psycholog z wykształceniem wyższym,
– minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
– doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.

Szczegóły oferty w załączniku:
Psycholog – PES
Formularz oferty – psycholog-PES – załącznik nr 1
Klauzula informacyjna – załącznik nr 2