Oferta pracy – LEKARZ GERIATRA

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Książki”, umowa nr UM_WR.433.1.061.2021 poszukuje lekarza geriatry do realizacji usług:
– spotkania (doradztwo grupowe) – 3 spotkania po 4 godziny w każdym z 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Łopatki, Osieczek, Blizienko, Zaskocz, łącznie 48 godzin w okresie od IX.2021 do VI.2022.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 72 uczestniczek/uczestników projektu  – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie Gminy Książki oraz ich otoczenia, opiekunów faktycznych.

Wymagania :
– lekarz geriatra z wykształceniem wyższym ze specjalizacją geriatryczną,
– minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Zapytanie ofertowe – Lekarz geriatra

Formularz oferty – załącznik nr 1

klauzula informacyjna -załącznik nr 2