PROCEDURA WYBORU INSTRUKTORA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNO/RĘKODZIELNICZYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI DO PROWADZENIA WARSZTATÓW

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora
w Gminie Książki”, umowa nr UM_WR.433.1.061.2021, poszukuje instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych który zrealizuje warsztaty artystyczne/rękodzielnicze wraz z zakupem materiałów do prowadzenia warsztatów na terenie Gminy Książki, w okresie od października 2021 r do 30.11.2022 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 72 uczestniczek/uczestników projektu  – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie Gminy Książki.

Celem zamówienia jest wybór instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z materiałami do prowadzenia warsztatów, który odpowiedzialny będzie za:

  1. Zrealizowanie 400 godzin zajęć warsztatów artystycznych/rękodzielniczych (4 Kluby Seniora x 5 warsztatów x 20 godzin = 400 godzin) po 100 godzin w każdym z 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Blizienko, Łopatki, Osieczek, Zaskocz w okresie od X.2021 do XI.2022.
  2. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do prowadzenia zajęć dla 72 osób zgodnie z ramowym programem zajęć artystycznych/rękodzielniczych. W skład zestawu na osobę będą wchodzić różne zużywalne, materiały papiernicze i plastyczne oraz drobne narzędzia, np. bloki papiernicze, nożyczki, wycinanki, plastelina, kleje, bloki techniczne, farby, kredki, długopisy, ołówki, molina, farby, filc i inne.

Zapytanie – warsztaty artystyczno/rękodzielnicze

Formularz oferty – załącznik nr 1

klauzula informacyjna -załącznik nr 2

oświadczenie -załącznik nr 3