PROCEDURA WYBORU PRAWNIKA

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora
w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.2019, poszukuje prawnika który zrealizuje doradztwo/poradnictwo prawne indywidualne na terenie Gminy Płużnica, w okresie od lipca 2021 r do 31.03.2023 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 90 uczestniczek/uczestników projektu  – niesamodzielnych seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica.

Celem zamówienia jest wybór prawnika, który przeprowadzi:

– doradztwo/poradnictwo prawne indywidualne – w ilości 552 godzin w okresie od VI.2021 do III.2023

  1. Usługi prawnika świadczone będą na terenie Gminy Płużnica, w Klubach Seniora w miejscowościach: Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy.

Szczegóły procedury w załącznikach:

Zapytanie ofertowe-prawnik

Formularz oferty – załącznik nr 1

klauzula informacyjna -załącznik nr 2